دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : میثم   نثاری مقدم

پست الکترونیکی : mnesary@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : الکترونیک

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : مربی بورسیه

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو وبورسیه گروه مهندسی برق - الکترونیک

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390/02/06

میثم نثاری مقدم

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : مربی بورسیه

^